Dożywocie

Umowa dożywocia polega na tym, że właściciel nieruchomości przenosi na nabywcę jej własność, a w zamian za to nabywca zobowiązuje się zapewnić mu dożywotnie utrzymanie. Jeżeli strony nie określiły w umowie szczegółowych warunków tego utrzymania, przyjmuje się, zgodnie z treścią art. 908 k.c., że „nabywca powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

Prawo dożywocia jest prawem niezbywalnym. Jeśli zostało ustanowione na rzecz kilku osób, w razie śmierci jednej z nich ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. W określonych przypadkach może być zamienione na rentę, natomiast co do zasady nie ma możliwości rozwiązania umowy dożywocia.

Do sporządzenia umowy dożywocia wymagane są te same dokumenty, które potrzebne są do umowy darowizny lokalu mieszkalnego lub działki gruntu.

Koszty:

  • taksa notarialna - wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości nieruchomości,
  • opłata sądowa,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych 2% od wartości nieruchomości.