Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna, w której mocodawca upoważnia określoną osobę (osoby) do dokonywania w jego imieniu czynności w nim określonych. Pełnomocnictwo nie nakłada na pełnomocnika obowiązku reprezentowania mocodawcy, jest to jego uprawnienie. Wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictwa:

  • ogólne - do czynności zwykłego zarządu,
  • rodzajowe - do czynności przekraczających zwykły zarząd,
  • do poszczególnej czynności - do czynności przekraczających zwykły zarząd, jeśli wymaga tego ustawa.

Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Natomiast zgodnie z art. 99 kodeksu cywilnego „jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie”. Na przykład umowa sprzedaży nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego, tak więc pełnomocnictwo do dokonania tej czynności musi być również udzielone w tej formie.

Ponieważ pełnomocnictwo jest jednostronnym oświadczeniem woli mocodawcy, wystarczy że tylko on stawi się w kancelarii. Do sporządzenia aktu notarialnego notariusz będzie potrzebował danych pełnomocnika (imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL) oraz określenia dokładnego zakresu pełnomocnictwa, czyli wskazania czynności, do których ma on być umocowany.

Koszty:

  • koszt pełnomocnictwa do jednej czynności wynosi 30,00 zł (plus VAT – 6,90 zł), natomiast do większej liczby czynności – 100,00 zł (plus VAT - 23 zł).
  • do tego trzeba doliczyć koszt wypisu, którego cena jest uzależniona od ilości stron pełnomocnictwa 6,00 zł (plus VAT – 1,38 zł za stronę).