Spółki

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga formy aktu notarialnego. Do jej sporządzenia notariusz będzie potrzebował następujących informacji:

 1. ) firma i siedziba spółki,
 2. ) przedmiot działalności spółki,
 3. ) wysokość kapitału zakładowego,
 4. ) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 5. ) liczba i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 6. ) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zaprotokołowane przez notariusza wówczas, gdy wymagają tego uchwały, które mają na nim zapaść. Dotyczy to między innymi zmiany umowy spółki, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, likwidacji spółki. Do sporządzenia protokołu ze zgromadzenia wspólników spółki z o.o. notariusz będzie potrzebował treści uchwał, które będą na nim podejmowane.

2. Spółka akcyjna. Statut spółki akcyjnej wymaga formy aktu notarialnego. Do jego sporządzenia notariusz będzie potrzebował następujących informacji:

 1. ) firma i siedziba spółki,
 2. ) przedmiot działalności spółki,
 3. ) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 4. ) wysokość kapitału zakładowego oraz kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
 5. ) wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 6. ) liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 7. ) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
 8. ) liczba członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalna lub maksymalna liczba członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
 9. ) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym,
 10. ) liczba i rodzaje tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
 11. ) wszelkie związane z akcjami obowiązki świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,
 12. ) warunki i sposoby umorzenia akcji,
 13. ) ograniczenia zbywalności akcji,
 14. ) uprawnienia osobiste przyznane akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 ksh,
 15. ) co najmniej przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej muszą być zawsze zaprotokołowane przez notariusza.