Sprzedaż ogródka działkowego w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD):

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych „działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki)”. Zbywca określa w takiej umowie między innymi wartość znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, których to własność przenosi na Nabywcę.

Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W tym celu strony muszą stawić się osobiście w kancelarii notarialnej z dokumentem tożsamości i przygotowaną umową . Umowa powinna być uzupełniona lecz nie podpisana przez strony, ponieważ Państwa podpis musi być złożony w obecności notariusza, który stwierdza własnoręczność podpisów.

Wzory takiej umowy mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej http://pzd.pl/artykuly/12312/92/Umowa-przeniesienia-praw-do-dzialki.html Umowę przeniesienia praw do działki powinno się sporządzić w trzech egzemplarzach po jednym dla Stron oraz jeden dla zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wymagane dokumenty:

  • dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport,
  • umowa przeniesienia praw do działki.

Koszty:

  • koszt poświadczenia podpisu w przypadku gdy przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł.