Zakres usług
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Oferujemy Państwu pełen zakres usług notarialnych zgodnie z ustawą Prawo o notariacie. Czynności notarialne wykonywane są zarówno w siedzibie kancelarii oraz w szczególnych przypadkach poza nią. Dodatkowo w ramach bieżącej działalności oferujemy bezpłatne konsultacje.

kancelaria
czynności w kancelarii

codziennie zapraszamy państwa do naszej kancelarii, gdzie w komfortowych warunkach i miłej atmosferze skorzystają Państwo z czynności notarialnych

road-5638011_1280
dojazd do klienta

dojeżdżamy do klientów do domu, szpitala bądź w inne miejsce, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności

Customer service good cooperation, Consultation between a male lawyer and business people customer, tax and the company of real estate concept
bezpłatne konsultacje

udzielamy bezpłatnych porad i konsultacji związanych z czynnościami notarialnymi

Zgodnie z Art. 79 ustawy Prawo o Notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne,

 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, 

 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, 

 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,

 5. sporządza poświadczenia,

 6. spisuje protokoły; 

 7. sporządza protesty weksli i czeków; 

 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, 

 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, 

 11.  składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

ZAPEWNIAMY SOLIDNOŚĆ, RZETELNOŚĆ I KOMPLEKSOWOŚĆ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH
bezpieczeństwo

podchodzimy do spraw indywidualnie,
dbamy o Twoje prawne bezpieczeństwo

LOKALIZACJA

bardzo dobry dojazd zarówno komunikacją miejską jak i transportem własnym

obsługa

dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie

 Zakres czynności dokonywanych w Kancelarii
SPRAWY ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI

działki gruntu zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, garaże, nieruchomości komercyjne, nieruchomości na rynku wtórnym i pierwotnym:


- sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości w tym lokali, działek i innych,

- sporządzamy przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości w tym lokali, działek i innych,

- sporządzamy umowy darowizny nieruchomości w tym lokali, działek i innych,

- sporządzamy umowy dożywocia – przeniesienia własności nieruchomości za opiekę,

- sporządzamy umowy zamiany lokali, działek i itp. na inne przedmioty,

- sporządzamy umowy deweloperskie i umowy przeniesienia własności nieruchomości od dewelopera,

- ustanawiamy hipoteki na nieruchomościach na zabezpieczenie umów pożyczki lub umów kredytu bankowego,

- sporządzamy oświadczenia o ustanowieniu służebności osobistej mieszkania, prawa użytkowania,

- sporządzamy oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych przejazdu i przechodu, służebności przesyłu,

- sporządzamy umowy najmu okazjonalnego, w tym oświadczenia o poddaniu się egzekucji,

- ustanawiamy odrębną własność lokali np. wykup lokalu komunalnego od Gminy, wykup lokalu ze Spółdzielni Mieszkaniowej,

- prostujemy wpisy w księgach wieczystych, pobieram należne podatki i opłaty sądowe.

SPRAWY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM RODZINY

- sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie, intercyzy, rozdzielności majątkowe, umowy rozszerzające majątkowe i inne,

- sporządzamy podziały majątku wspólnego małżonków po rozwodzie lub ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej,

- sporządzamy ugody alimentacyjne,

- sporządzamy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIEDZICZENIEM i SPADKIEM

- sporządzamy testamenty, (zwykłe, z zapisem windykacyjnym, inne),

- sporządzamy inne rozporządzenia testamentowe,

- zajmujemy się sprawami związanymi z zachowkiem i wydziedziczeniem,

- sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia - stwierdzenia nabycia spadku,

- sporządzamy oświadczenia o odrzuceniu spadku, o przyjęciu spadku z ograniczeniem odpowiedzialności (z dobrodziejstwem inwentarza) lub bez ograniczenia,

- sporządzamy otwarcie testamentu,

- spisujemy inwentarz spadkowy,

- sporządzamy umowy między spadkobiercami dotyczące nabytego wspólnie spadku o dział spadku ze spłatą lub bez,

- sporządzamy inne umowy między spadkobiercami w tym, zniesienia współwłasności nieruchomości,

- ujawniamy spadkobierców w księgach wieczystych.

SPRAWY ZWIĄZANE Z FIRMĄ

- sporządzamy umowy spółek prawa handlowego,

- spisujemy protokoły Zgromadzenia Wspólników spółek prawa handlowego,

- sporządzamy porozumienia między Wspólnikami,

- dokonujemy sprzedaży udziałów w spółkach w formie poświadczenia podpisu,

- sporządzamy umowy pożyczki i zabezpieczenia w formie hipoteki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, umowy poręczenia.

SPRAWY ZWIĄZANE Z POTWIERDZENIEM DOKUMENTÓW

poświadczamy kopie dokumentów za zgodność z oryginałem m.in. dyplomów, świadectw, dowodów osobistych, faktur VAT i innych,

- sporządzamy poświadczenia podpisu osób m.in. pod umową zbycia praw do działki w ogródkach działkowych, zgodą na wyjazd dziecka zagranicę, zgodą na wyrobienie dziecku paszportu, zaproszeniem na przyjazd gości z zagranicy i inne na życzenie stron,

- sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów i inne.


DEPOZYTY NOTARIALNE

- przyjmujemy na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych.

PEŁNOMOCNICTWA

- przygotowujemy pełnomocnictwa m in. do sprzedaży nieruchomości, ogólne do reprezentowania przed urzędami, sądami, bankami i inne.

Bezpieczeństwo Twoich danych
W Kancelarii Notarialnej Magdaleny Pudło-Rokity we Wrocławiu przykładamy szczególną troskę i dbałość o ochronę danych osobowych Klientów, które na okoliczność dokonywanych przez Państwa czynności przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą Prawo o notariacie. Zostały wdrożone normy i zabezpieczenia w zakresie polityki ochrony danych osobowych, które zapewniają bezpieczeństwo Państwa danych w najwyższym stopniu.
PRZEJDŹ DO CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH