Umowa najmu okazjonalnego (egzekucja)

Umowa najmu okazjonalnego jest określona ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Instytucja najmu okazjonalnego została wprowadzona w 2009 r. w celu zapewnienia właścicielom nieruchomości skuteczniejszej ochrony ich własności. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które wynajmują lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na okres maksymalnie dziesięciu lat.

Do umowy najmu okazjonalnego lokalu należy załączyć:

  1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu,
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa powyżej, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Właściciel nieruchomości, który zawarł z najemcą umowę najmu okazjonalnego może łatwiej pozbyć się lokatora, który nie chce się wyprowadzić, ponieważ nie musi mieć on zapewnionego lokalu socjalnego, jak to jest wymagane w przypadku zwykłej umowy najmu. Ponadto w odniesieniu do najmu okazjonalnego nie mają zastosowania przepisy dotyczące okresu ochronnego uniemożliwiającego eksmisję lokatora, który trwa od 1 listopada do 31 marca.

Wymagane dokumenty:

  • dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport Najemcy,
  • umowa najmu.

Koszty:

Koszt oświadczenia Najemcy o poddaniu się egzekucji, co obowiązku wydania wynajmowanego lokalu wynosi netto nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 349 zł (plus VAT - 80,27 zł) plus koszt wypisu aktu w stawce 6 zł (plus VAT – 1,38 zł) za stronę.

Zazwyczaj taki akt ma 2 strony.