Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia jest dowodem na to, że dana osoba jest spadkobiercą. Pełni on więc taką samą rolę jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Przewagą APD w stosunku do postanowienia sądu jest jednak czas jego uzyskania - najczęściej wszystkich formalności dokonuje się w ciągu jednego dnia, podczas gdy postępowanie sądowe może zająć kilka lub kilkanaście miesięcy.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia wszyscy spadkobiercy muszą złożyć oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy od momentu, w którym dowiedzieli się oni o tytule swojego powołania nie minęło 6 miesięcy. Brak oświadczenia w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Następnie notariusz przystępuje do spisania protokołu dziedziczenia, przy którym muszą być obecni wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi (w tym osoby, na rzecz których spadkodawca dokonał zapisów windykacyjnych). Jest to warunek konieczny przeprowadzenia postępowania spadkowego u notariusza, w przeciwnym razie sprawa musi trafić do sądu.

Gdy protokół dziedziczenia jest już gotowy, notariusz może przystąpić do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Kończy on postępowanie spadkowe i zostaje wpisany do specjalnego rejestru.

Wymagane dokumenty:

 • odpis skrócony aktu zgonu 
 • dowód osobisty/paszport zmarłego lub zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego,
 • testament, jeśli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców

  • w przypadku mężczyzn i niezamężnych kobiet – odpis skrócony aktu urodzenia,
  • w przypadku zamężnych kobiet oraz małżonka zmarłego – odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • wypisy aktów notarialnych – oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Koszty:

 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł (plus VAT 11,50 zł),
 • protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł (plus VAT 11,50 zł), 
 • protokół dziedziczenia – 100 zł (plus VAT 23,00 zł),
 • akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł (plus VAT 11,50).

Przy każdej z wymienionych powyżej czynności należy uwzględnić jeszcze koszt wypisów, których cena jest uzależniona od ilości stron 6 zł netto za 1 stronę plus 23 % vat oraz koszt opłaty za wpis do rejestru 5 zł.