Umowa darowizny

Umowa darowizny określona jest w Kodeksie Cywilnym w art. 888 i następne. Umową darowizny Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Obdarowanego kosztem swego majątku, tj. nieodpłatnie.

Oświadczenie darczyńcy o dokonaniu darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego, bez względu na to co jest jej przedmiotem, natomiast w przypadku nieruchomości cała umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Dodatkowo w akcie notarialnym można złożyć wniosek o wpisanie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości na postawie art. 16 ust. 2 pkt 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (opłata sądowa za złożenie takiego wniosku wynosi 150 zł). Wpis tego roszczenia zabezpiecza kupującego w sytuacji, gdyby właściciel nieruchomości, pomimo zawarcia umowy przedwstępnej, chciał sprzedać ją innej osobie. Poprzez ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia, na podstawie art. 17 wyżej wspomnianej ustawy, uzyskuje ono rozszerzoną skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, co oznacza, że w razie sprzedaży nieruchomości przez dotychczasowego właściciela możemy dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej od jej nowego właściciela. Ponadto w umowie darowizny Darczyńca może nałożyć na Obdarowanego obowiązek określonego działania lub zaniechania, które nie czyni nikogo wierzycielem tzw. polecenie, np. ustanowienia na rzecz Darczyńcy służebności osobistej mieszkania, co zagwarantuje Darczyńcy prawo dożywotniego zamieszkiwania w darowanym lokalu. Darowizna w kręgu osób z najbliższej rodziny, tj. zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice i dziadkowie) małżonek, rodzeństwo, pasierb, macocha i ojczym jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Wymagane dokumenty do umowy darowizny działki gruntu:

 • dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport, a w przypadku cudzoziemców również karta pobytu,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości przez Darczyńcę (wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, inne),
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy Darczyńca nabył nieruchomość na podstawie tytułów tam wskazanych, najczęściej dotyczy to dziedziczenia (niezależnie od terminu) albo darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych po 01.01.2007r.),
 • wypis z rejestru gruntów dla działki lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeżeli działka będzie odłączana z dotychczasowej księgi wieczystej, - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie o jego braku lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli była wydana).

Wymagane dokumenty do umowy darowizny lokalu:

 • dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport, a w przypadku cudzoziemców również karta pobytu,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu przez Darczyńcę (wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, inne), - zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy Darczyńca nabył lokal na podstawie tytułów tam wskazanych, najczęściej dotyczy to dziedziczenia (niezależnie od terminu) albo darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych po 01.01.2007r.).

Koszty

 • taksa notarialna - wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości nieruchomości
 • opłata sądowa,
 • podatek od spadków i darowizn, w przypadku darowizny w kręgu najbliższej rodziny nie występuje ze względu na zwolnienie z podatku zgodnie z treścią art. 4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn.